Zapytanie ofertowe prowadzone w związku z realizacją projektu pn.: „Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z208/17 na usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie 15-godzinnego szkolenia z zakresu projektowania usług Service Design dla grupy 9-14 studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach